EFไกด์ไลน์ นวัตกรรมการสอนเพื่อครูปฐมวัย

EF ไกด์ไลน์ “นวัตกรรมการสอนเพื่อครูปฐมวัย” เมื่อเร็วๆ นี้ ในเวทีบลูมเบิร์ก โกลบอล บิซิเนส ฟอรั่ม (Bloomberg Global Business Forum) ที่มหานครนิวยอร์ก แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา ได้กะเทาะเปลือกระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันว่า หากระบบการศึกษายังไม่มุ่งสร้างเด็กรุ่นใหม่ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดในเชิงนวัตกรรมจะทำให้เด็กๆ ไม่มีงานทำในอีก 30 ปีข้างหน้า

คำถามคือ แล้วระบบการศึกษาบ้านเราควรปรับทำอย่างไร เพื่อให้เด็กไทยต้องได้รับการฝึกฝนให้สามารถกำหนดเป้าหมายของตนเอง มีความมานะพยายาม ความมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย พร้อมกับการมีความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ให้เป็นคนที่ “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” มีทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ หรือเอ็กเซ็กคิวทีฟ ฟังก์ชั่นส์ (Executive Functions-EF) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) สามพันธมิตรทางวิชาการ ซึ่งรวมตัวกันในนามภาคีเครือข่ายไทยแลนด์ อีเอฟ พาร์ตเนอร์ชิป Thailand EF Partnership ได้ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมการออกแบบการสอนอีเอฟ ไกด์ไลน์ (EF Guideline) เครื่องมือช่วยครูปฐมวัย ในการพัฒนาทักษะสมองเด็กไทย สู่ศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะสมอง (EF) จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า อีเอฟ ไกด์ไลน์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยครูปฐมวัยในการจัดระบบความคิดและวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง อีเอฟ” สำหรับครูปฐมวัย ซึ่งมี 3 องค์ประกอบหลักสำคัญ ได้แก่ หนึ่งเป้าหมาย หมายถึง การให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน ว่าจะนำไปสู่เป้าหมายใด เจตคติ ความรู้ หรือทักษะใด มุ่งพัฒนา ทักษะสมอง อีเอฟ ด้านใด รวมทั้งการกำหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถประเมินได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth