เคาะแนวทางลอยตัวน้ำตาลทราย 31 ต.ค.นี้

กรุงเทพฯ 25 ต.ค. – สอน.ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล ได้ข้อสรุปปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เตรียมเสนอ กอน.พิจารณา 31 ต.ค.นี้ นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวถึงกรณีที่สมาคมชาวไร่อ้อยเตรียมประชุมหารือนโยบายการยกเลิกโควตาและลอยตัวน้ำตาลทรายที่ภาครัฐจะประกาศลอยตัวอย่างเป็นทางการ โดยทางสมาคมชาวไร่อ้อยกังวลว่าหากภาครัฐยังไม่พร้อมก็ควรเลื่อนเวลาการลอยตัวออกไปก่อน เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ทั้งระบบในอนาคต

นางวรวรรณ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เตรียมความพร้อมปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ให้ความเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ และมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่รับทราบความคืบหน้ากรณีการเจรจาบราซิลฟ้องไทยอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ให้มีการยกเลิกโควตาและยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายในประเทศหน้าโรงงานแบบคงที่ โดยปล่อยให้ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก หรือการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ก่อนการเริ่มต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 โดยเดือนตุลาคม 2560 สอน.มีการประชุมหารือกับผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาล 3 ครั้งแล้ว และได้ข้อสรุปร่วมกันในหลักการการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นที่เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องนำเสนอร่างระเบียบต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่มีผู้แทนฝ่ายราชการ ฝ่ายชาวไร่อ้อย และฝ่ายโรงงานร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน โดยมีกำหนดการประชุม กอน.วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จากนั้นจึงนำเสนอกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่ง สอน.จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ก็จะต้องผ่านการพิจารณาของ กอน. และ ครม.ตามลำดับ

สำหรับความเห็นของนายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบัน ชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เป็นข้อห่วงกังวลส่วนตัว โดย สอน.ประสานผู้แทนชาวไร่อ้อย ซึ่งเป็นผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมหารือฯ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการให้นายธีระชัย ทราบแล้ว ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการขนมรายใหญ่และชาวไร่อ้อยที่จะให้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวนั้น สอน.จะชี้แจงทันทีหลังจากเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาของ กอน.และ ครม.เรียบร้อยแล้ว.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.