ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ระนอง

หากได้ยินคำว่า “เมืองฝนแปดแดดสี่” ทุกคนก็จะต้องนึกถึงจังหวัดระนอง ด้วยเหตุว่าเป็นเมืองที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทยในพื้นที่ประมาณ 3,298.045 ตร.กม.ตลอดความยาวประมาณ 169 กม. จากทิศเหนือสุดจรดใต้สุด ซึ่งมีเขตพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ทางด้านทิศตะวันตกมีภูมิประเทศรูปร่างเรียวยาว และแคบตามแนวเหนือใต้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและหุบเขา ประมาณร้อยละ 86 ส่วนอีกร้อยละ 14 เป็นที่ราบ ดินแดนในส่วนที่แคบที่สุดเรียกว่า “คอคอดกระ” มีเกาะน้อยใหญ่รวม 62 เกาะ สามารถขึ้นเรือผ่านจุดตรวจไปเที่ยวได้ 3 จุด คือ
1.จุดตรวจบริเวณปากน้ำระนอง ตำบลปากน้ำอำเภอเมือง จังหวัดระนอง
2.จุดตรวจบริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

3.จุดตรวจบริเวณท่าเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับจำกัด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

การข้ามแดน
เมื่อมาถึงจุดตรวจนักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 บาท ในฝั่งไทยเพื่อทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ชนิดไป – กลับ มีอายุ 7 วัน ใช้หลักฐานคือสำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก 30 บาทในฝั่งพม่า ส่วนการทำบัตรผ่านแดน (Border Pass) จะต้องมีหลักฐานคือสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และเสียค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือผ่านแดนคนละ 200 บาท หากต้องการนั่งเรือยาวข้ามไปที่เกาะสองประเทศเมียนมาร์จะต้องเสียค่าโดยสารเที่ยวละ 50 บาท สำหรับชาวไทย ถ้าใช้บริการเช่าเหมาลำไป – กลับ ด้วยเรือขนาด 10 ที่นั่ง จะเสียค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย 1,000 บาทต่อลำ แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติค่าโดยสารจะเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการกับนักท่องเที่ยว
/ขอบคุณ ททท